Hliníř

Třeboň fishponds

RS02.12
Localisation: 49.133126N 14.681255E
Area: 107.897 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 414 - 427 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanicky významný

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 9.024 ha 8.36 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.085 ha 0.08 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.148 ha 0.14 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 14.181 ha 13.14 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.270 ha 1.18 2.08
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.356 ha 1.26 3.11
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.317 ha 0.29 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.597 ha 1.48 1.49
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.192 ha 4.81 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.871 ha 2.66 2.22
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.022 ha 1.87 3.49
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.071 ha 0.07 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.321 ha 0.3 4
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.008 ha 0.01 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus suvorovi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2018
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia ochroleuca bublinatka bledožlutá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.