Allah I – VII

Lednice fishponds

RS04.01
Localisation: 48.770849N 16.79759E
Area: 20.422 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: NNR, SPA
Altitude: 168 - 190 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava lesních rybníčků na stejnojmeném vodním toku pramenícím u obce Hlohovec a vtékající do Prostředního rybníka. Z původních sedmi bylo obnoveno pět, z nichž pouze Allah I a Allah VII plní funkci rybníků. Zbylé tři díky deficitnímu povodí mají charakter periodických mokřadů. Mimořádně významná botanická (submerzní vegetace), entomologická (vodní fauna) a herpetologická lokalita (rozmnožování stovek obojživelníků).

Geology

Dno je tvořeno hlavně miocenními sedimenty, v malé míře pliocenními štěrky.

Flora

Z hlediska botanického byly nejzajímavější rybníčky Allah III, IV a V, které byly bez cílené rybí obsádky a díky deficitnímu povodí zde byl pouze nízký vodní sloupec, případně vysychali úplně O tom svědčí následující nálezy: protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteoalbum) – Jiří Danihelka, 2002, nálezová databáze portálu ISOP; lakušník Baudotův (Batrachium baudotii)- Štěpán Husák, 2006, Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků; růžkatec bradavčitý (Ceratophyxlum submersum) - Štěpán Husák, 2006, Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků

Fauna

Allahy jsou významnou lokalitou pro rozmnožování obojživelníků. Jedná se zejména o skokana ostronosého (Rava arvalis), kuňku obecnou (Bombina bombina) a čolka obecného (Triturus vulgaris) – Reitner, 2015, nálezová databáze portálu ISOP

Utilization

Hospodářsky (chov ryb) je využíván rybník Allah I. Do rybníka Allah VII není vysazována cílená rybí obsádka. Na zbylých třech rybnících není hospodařena a ani zde neprobíhá pravidelná údržba.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.352 ha 1.73 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.169 ha 5.72 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.645 ha 22.74 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.051 ha 0.25 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.132 ha 0.65 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.537 ha 12.42 2.19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.494 ha 2.42 2.25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.393 ha 1.92 2.54
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.000 ha -- 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Phragmataecia castaneae drvopleň rákosový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus cerris dub cer -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2016
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.