Slanisko u Nesytu

Lednice fishponds

RS04.03
Localisation: 48.775922N 16.700599E
Area: 13.775 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: salt marsh
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 173 - 184 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

V současné době nejvýznamnější slanisko v ČR. Nyní chráněno jako NPR Slanisko u Nesytu. Halofilní a subhalofilní trávníky na nepropustných jílovitých usazeninách obsahujících značné množství solí, podél pobřeží Nesytu rákosina. Význačné halobiontní druhy bezobratlých.

Geology

Geologický podklad tvoří deluviální, deluviofluviální a fluviální písčitohlinité sedimenty, které jsou obohaceny o rozpustné minerální soli (sírany a chloridy) vyluhované z neogenních, málo propustných jílů, které rovněž tvoří nepropustný podklad holocenních sedimentů. Dalším zdrojem solí jsou sirné prameny v obci. Vyskytuje se zde velmi vzácný půdní typ: solončak.

Flora

Slanisko u Nesytu představuje nejzachovalejší lokalitu halofitních společenstev republikového významu. Vykytuje se zde okolo 40 ohrožených druhů, včetně halofitů, pro které je toto území jednou z posledních recentních lokalit – hvězdnička panonská (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum) -Jana Pekárová, 2014, nálezová databáze portálu ISOP, hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora) – Jiří Danihledka, 2004, Česká národní fytocenologická databáze a pampeliška bezarabská (Taraxacum bessarabicum) – Jan Juřica, 2011, nálezová databáze portálu ISOP

Fauna

Na slanomilnou vegetaci je vázáno velké množství unikátních druhů hmyzu, např. saranče slaništní (Ailopus thalassinus) – Pavel Dedek, 2013 in. verb. Zaplavení území vodou v roce 2015 využila k úspěšnému vyhnízdění 1 pár pisily čáponohá (Himantopus himantopus) – David Horal, 2015, Faunistická databáze ptáků

Utilization

Louky se pravidelně pasou těžkým dobytkem (kráva, kůň). Porosty dřevin jsou postupně redukovány za účelem zvýšení výparu z půdního povrchu, což je jedna z podmínek zachování halofitní a subhalofitní vegetace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.489 ha 54.37 1
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 4.040 ha 29.33 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Coleophora halophilella -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Polistichus connexus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Ochthebius bernhardi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Ochthebius flavipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Onthophagus illyricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Ophonus stictus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Oryctes nasicornis holdhausi -- Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Pelochares versicolor -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Podagrica menetriesi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Pseudapion fulvirostre -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 227 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.