Polanský les

Poodří

RS06.01
Localisation: 49.782466N 18.204136E
Area: 300.840 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 225 - 233 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex lužního lesa na ploché říční nivě na levém břehu Odry, se sítí trvalých i periodických tůní. Vegetační kryt charakterizován společenstvy především Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Salicetum albae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 124.707 ha 41.45 2.35
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.125 ha 1.7 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.558 ha 0.85 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.382 ha 0.13 2.71
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.283 ha 2.09 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.031 ha 0.01 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.880 ha 5.28 2.77
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 80.765 ha 26.85 1.14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.159 ha 0.05 3.9
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13.427 ha 4.46 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.028 ha 0.01 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.296 ha 0.43 2.28
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.180 ha 0.72 3.02
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.028 ha 0.01 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abraeus granulum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Chrysolina haemoptera -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Ophonus subsinuatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Philonthus subuliformis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Polistichus connexus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Gasterocercus depressirostris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Silvanoprus fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Stenolophus discophorus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Synchita mediolanensis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 126 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.