Černý les a Valcha

Poodří

RS06.06
Localisation: 49.655544N 17.96513E
Area: 333.789 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 241 - 289 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Do území spadá nejsevernější část nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. Nejširší část nivy řeky v CHKO s mohutnou vnitrozemskou deltou na obou březích Odry. Jedno z nejbohatších území rozmnožování žábronožky sněžní i obojživelníků. Částečné poškození pravého břehu daňčí oborou - požadavek na zrušení. Součástí území je i návrh PR Oderské louky – Panský les.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.072 ha 0.02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.143 ha 0.04 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.225 ha 0.07 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.484 ha 0.14 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.600 ha 0.18 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.743 ha 0.22 1.04
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1.024 ha 0.31 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.072 ha 0.32 2.82
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.142 ha 0.34 1.3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.420 ha 0.73 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 2.577 ha 0.77 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3.362 ha 1.01 2.3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 5.551 ha 1.66 3.07
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.800 ha 1.74 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.055 ha 2.11 2.35
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Velleius dilatatus drabčík sršní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Motýli Satyrium w-album ostruháček jilmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2018
Korýši Eubranchipus grubii žábronožka sněžní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Aesalus scarabaeoides roháček vrubounovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Scaphisoma boreale -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Quedius scitus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 94 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.