Grinšovy rybníčky u Bílovky

Poodří

RS06.08
Localisation: 49.737408N 18.112183E
Area: 358.777 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: B
Altitude: 225 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 159.937 ha 44.58 2.29
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.144 ha 0.04 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.383 ha 0.94 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.912 ha 1.37 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.616 ha 0.73 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.905 ha 0.25 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.757 ha 0.77 1.12
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.751 ha 0.49 1.05
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.860 ha 0.52 2.44
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.026 ha 1.12 1.68
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.529 ha 0.15 1.02
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 36.891 ha 10.28 1.55
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.321 ha 0.09 1.62
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.195 ha 0.05 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15.472 ha 4.31 1.71
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Amara chaudoiri incognita -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Sibinia pyrrhodactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Scaphisoma subalpinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Omiamima mollina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Nanomimus circumscriptus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Manda mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Longitarsus holsaticus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Longitarsus callidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Trachys scrobiculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Ischnopoda atra -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Carpelimus lindrothi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 177 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.