Ranšpurk, Cahnov-Soutok

Floodplain of lower Dyje River

RS09.03
Localisation: 48.678748N 16.946931E
Area: 35.459 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NNR, SPA
Altitude: 150 - 150 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Dvě nevelké lokality v rozsáhlém komplexu lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje (Ranšpurk – 19,2 ha, Cahnov-Soutok – 13,4 ha). V rezervacích se vyskytuje převážně vegetace podsvazu Ulmenion (svaz Alnion incanae), a to asociace Fraxino pannonicae-Ulmetum. Na vyvýšených zalesněných hrúdech (hlavně na Ranšpurku a severně od něj za hranicemi rezervace, dále pak hlavně v severní části obory Soutok) se vyskytují dubohabřiny s hájovými bylinami v podrostu. Tato vegetace stojí na přechodu mezi podsvazem Ulmenion a svazem Carpinion betuli, její syntaxonomické zařazení není dosud dořešeno. Po provedených melioracích a regulaci řeky Moravy byly výrazně omezeny pravidelné záplavy, což společně s přemnožením zvěře v oboře Soutok výrazně ovlivňovalo stav a charakter původních pralesů. Po oplocení NPR Ranšpurk dochází k velmi rychlé regenereci stromového, keřového i bylinného patra. Součástí rezervace Cahnov-Soutok je i obvodový kanál s řadou vodních rostlin (sv. Nymhaeion, as. Nymphaetum, Nupharetum). Nevelká loučka s tůní na severním okraji rezervace (porosty sv. Lemnion minoris, as. Glycerietum maximae a Typhetum angustifoliae) je důležitá pro rozmnožování obojživelníků, okolní porosty vysokých ostřic se sečou. Významné z mykologického hlediska.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.038 ha 0.11 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.916 ha 2.58 2.86
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.731 ha 2.06 3
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.071 ha 0.2 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 33.020 ha 93.12 1.08
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.446 ha 1.26 3.75

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Leioderus kollari -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Isorhipis marmottani -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Ischnodes sanguinicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Harpalus progrediens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Dircaea australis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Brouci Corticeus fasciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Podeonius acuticornis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Cardiophorus gramineus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 158 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.