Křivé jezero

Floodplain of lower Dyje River

RS09.07
Localisation: 48.848865N 16.726573E
Area: 122.846 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 158 - 165 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les asociace Fraxino pannonicae-Ulmetum (starší 100 let) se starým ramenem Dyje. Každoroční simulace jarních záplav podstatně zvýšily hodnotu rezervace, v tůních se objevila typická společenstva vodních bezobratlých. Louky se pravidelně sečou, hlavaté vrby ořezávají. V rámci záchranných akcí Dno před zatopením třetí nádrže u Nových Mlýnů sem bylo s úspěchem přesazeno několik desítek tisíc jedinců bledule letní a menší populace ladoňky vídeňské.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.068 ha 0.06 1.33
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 3.903 ha 3.18 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.241 ha 0.2 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.096 ha 2.52 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.698 ha 3.01 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.027 ha 0.84 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.918 ha 7.26 2.34
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.658 ha 0.54 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.383 ha 1.94 1.99
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 53.897 ha 43.87 1.82
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 14.575 ha 11.86 2.03

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Ectemnius fossorius kutík hrabavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Blanokřídlí Liometopum microcephalum mravenec lužní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Aesalus scarabaeoides roháček vrubounovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Palorus depressus kružec stlačený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Odonteus armiger chrobák ozbrojený Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Ochina latreillii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Orchestes betuleti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Paraphotistus nigricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pelecotoma fennica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Pelenomus quadricorniger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 310 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.