Pastvisko

Floodplain of lower Dyje River

RS09.12
Localisation: 48.812886N 16.797853E
Area: 62.391 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 156 - 158 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní bylinné společenstvo, významné hnízdiště řady ptačích druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 0.045 ha 0.07 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.743 ha 6 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.112 ha 21.02 2.11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.192 ha 25.95 1.11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.719 ha 4.36 2.89
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.973 ha 6.37 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Microrhagus emyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Lixus bardanae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Rhopalocerus rondanii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Melanotus crassicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Rhizophagus parallelocollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Osphya bipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 190 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice - I. etapa
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2018 do 2020
Výše podpory: 10,8 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Projekt řeší opatření ke zmírnění negativních vlivů na populace zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů (pijavka lékařská a svinutec tenký) v NPP Pastvisko u Lednice. Biotopy těchto živočichů tvořené tůněmi jsou silně zazemněny a břehy jsou zarostlé rákosím a náletovými dřevinami. V rámci projektu došlo k záchrannému transferu živočichů, odstranění ruderálního porostu, odtěžení sedimentu o objemu cca 19 tis. m3, k navýšení břehů a ostrůvků a vybudování regulačního objektu. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/zacina-revitalizace-mokradu-na-pastvisku/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.