Mokřady Pšovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.02
Localisation: 50.417799N 14.578421E
Area: 210.434 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 175 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.865 ha 0.41 3.1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.020 ha 0.01 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6.826 ha 3.24 2.18
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.019 ha 0.01 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.447 ha 0.69 3.56
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.000 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 22.439 ha 10.66 1.48
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.718 ha 1.29 2.56
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.354 ha 0.17 2.44
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.649 ha 0.78 2.57
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.385 ha 2.08 2.33
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.393 ha 6.36 1.6
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.446 ha 4.01 2.55
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.166 ha 0.08 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.626 ha 0.77 1.85
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2017
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 209 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.