Rašeliniště Jizery

Jizera Headwaters

RS13.01
Localisation: 50.850919N 15.345182E
Area: 326.045 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 793 - 910 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nejrozsáhlejší souvislá rašelinná lokalita v Jizerských horách, tvořená komplexem živých vrchovišť, rašelinných tůní, rašelinných luk, porostů kosodřeviny a navazujících rašelinných a podmáčených smrčin, nazývaná též Velká Jizerská louka. Středem protéká řeka Jizera, která zde tvoří státní hranici s Polskem a vytváří desítky meandrů se štěrkopísčitými náplavy, na kterých se vyskytují porosty jalovce sibiřského. Písčiny přecházejí v rašeliniště s porosty kleče. Významná flóra a fauna s řadou chráněných a vzácných druhů a glaciálních reliktů. Rašelinné fytocenózy sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi, Piceion excelsae, Cardamino-Montion, na říčních náplavech Nardo-Agrostion tenuis.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.471 ha 0.14 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51.835 ha 15.9 3.23
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.259 ha 0.08 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.060 ha 0.02 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.919 ha 0.28 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.444 ha 0.44 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 6.675 ha 2.05 1.47
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.376 ha 1.34 1.4
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1.548 ha 0.47 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21.196 ha 6.5 1.91
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 36.459 ha 11.18 1.4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 107.388 ha 32.94 2.23
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.612 ha 0.19 1.56
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 32.048 ha 9.83 1.12
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.432 ha 0.13 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Schljakovia kunzeana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Juniperus communis var. saxatilis jalovec obecný nízký Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 75 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.