Upolínová louka pod Křížky

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.05
Localisation: 50.065449N 12.744908E
Area: 17.724 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NNM
Altitude: 779 - 802 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní louky s bohatou květenou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.002 ha 0.01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.003 ha 0.02 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.005 ha 0.03 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.947 ha 5.34 2.68
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.005 ha 0.03 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.345 ha 1.95 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.740 ha 32.39 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.402 ha 7.91 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.044 ha 0.25 1.64
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.015 ha 0.09 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.001 ha 0.01 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.947 ha 16.63 1.25
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.173 ha 6.62 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.566 ha 25.76 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.000 ha -- 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Dianthus sylvaticus hvozdík lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 65 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.