Mokřady pod Vlčkem

Springs and Mires of the Slavkov Forest

RS14.06
Localisation: 50.039693N 12.731283E
Area: 42.312 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: O , KE, B
Altitude: 738 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.203 ha 0.48 2.07
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.038 ha 0.09 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.165 ha 0.39 1.47
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.476 ha 5.85 1.53
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.987 ha 14.15 1.71
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.551 ha 8.39 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.171 ha 5.13 1.9
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.296 ha 0.7 1.98
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.061 ha 0.14 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.021 ha 0.05 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 22.939 ha 54.21 2.18
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.103 ha 0.24 1.48
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.412 ha 5.7 1.56
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.097 ha 0.23 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Dianthus superbus subsp. superbus hvozdík pyšný pravý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.